Czy potrze­bu­jesz sam policzyć planowane kosz­ty Budowa Two­jego Domu ?
Potrze­bu­jesz zestaw­ie­nie robót budowlanych Budowy Domu Jednorodzinnego ?

Do pobrania Tabela z zestawieniem Kosztów Budowy wg. zaawansowania robót budowlanych.

.pdf — Tabela w for­ma­cie for­mat pdf
.ods — Tabela w for­ma­cie for­mat arkusza kalkulacyjnego
.xls — Tabela w for­ma­cie for­mat arkusza kalkulacyjnego

Rola Preleminarza ( Planowanych) Kosztów Budowy

Zestaw­ie­nie Prelem­i­narza ma pomóc w przy­go­towa­niu Two­jego “podręcznego kosz­to­ry­su”, który możesz wyko­rzys­tać do etapowa­nia budowy, przewidzenia kosztów i prowadzenia “dzi­en­ni­ka wydatków”.
Pli­ki z Tabelą bez trudu przek­sz­tał­cisz do włas­nych potrzeb.

Tabela Zestawienia Kosztów Budowy wg. zaawansowania robót budowlanych

W tabeli zna­jdziesz następu­jące  Etapy Budowy Domu

  • Stan Zero
  • Stan Surowy
  • Stan Wykończeniowy
  • Insta­lac­je Wewnętrzne
  • Przyłącza Zewnętrzne
  • Inne

Podobne tabele we wnioskach o kredyt bankowy

Ban­ki do wniosku o kredyt pod budowę domu wyma­ga od Klien­tów wypełnie­nie podob­nych druków, z pozy­c­ja­mi głównych etapów budowy. Taki doku­ment pod­pisu­je architekt, a później tabela służy Bankowi do uruchami­a­nia poszczegól­nych tran­sz wypłat pieniędzy na budowę.

Share This