Jak wygląda dziennik budowy

Jak wyglą­da dzi­en­nik budowy Rozpoczy­nasz budowę i potrze­bu­jesz Dzi­en­nik Budowy ? Wygląd dzi­en­nik budowy został określony w roz­porządze­niu Min­is­tra Infra­struk­tu­ry Dzi­en­nik budowy w przepisach prawa.  ...